Odamızdan Haberler


27
ARDAHAN
TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN
DUYURULUR.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun ve Organ Seçimleri Yönetmeliği gereğince 2017 Ekim/Kasım ayında yapılacak olan oda organ seçimleri 29.09.2017 tarihli resmi gazete ‘de yayımlanan 2017/10828 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 2018 yılı Nisan ayı içerisinde yapılacak olan oda organ seçimlerine seçme ve seçilme haklarını kullana bilmesi için;

Seçme Yeterlilikleri
Madde 5- Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;
a) Oda ve borsaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.
(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)
(Mülga fıkra :RG-24/4/2013-28627)
(Değişik:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Seçilme Yeterlilikleri
Madde 6- Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;
a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
d) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
f) (Mülga:RG-9/4/2011-27900)
g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak
gerekir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz.
Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.
(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.
(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.
(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer
(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun 10.maddesi gereğince son iki yılan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ile aidat ödememiş (2016-2017 yıllarına ait aidat borcu olan üyeler) olan üyelerin meslek grupları ve secim listesinden silineceği; iki yıl içinde müracaat etmeyenlerin ticaret kaydının silinmesi için Ticaret Sicil memuruna ihbarda bulunulacağına ve bunun takibinde oda kayıtları silinecektir.
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun 9.maddesine göre; Odalar ve Borsalar Organ seçimleri 2018 yılı Nisan ayı içinde yapılacaktır.
İlgili mevzuat Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin www.tobb.org.tr adresinde “TOBB Mevzuatı” bölümünde de yer almaktadır.

Oda Üyelerimizin Vergi mükellefiyet durumlarını kontrol amacıyla 15 / 03/ 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamız kayıtlarının incelemeye açık tutulacağı, bu süre içerisinde Odamız kayıtlarının kontrol edilmeyip düzeltilmemesi halinde Odamız kayıtlarının doğruluğu Üyelerimizce kabul edilmiş sayılacağı ilgili yönetmeliğin amir hükmüdür.

Bu nedenle oda üyelerimizin organ seçimlerinde seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için yukarıda belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
27/02/2018 Saat:08:00 dan – 15.03.2018 Saat: 17:00 e kadar oda kayıtları incelemeye açık tutulacak olup oda kayıtlarınızı kontrol edilmesi aksi takdirde kayıtların doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.
Kamuoyuna ve Üyelerimize önemle ilanen duyurulur. 27/02/2017
Okunma Sayısı: 1904
resim

Bağlı Dosyalar